Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
2. Ojednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Ceny zboží
4. Odstoupení od zboží
5. Dodací lhůty
6. Reklamace
7. Závěrečné ustanovení

8. Ochrana osobních údajů

 

1. Úvodní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.alzbetinobchudek.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.alzbetinobchudek.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Kupující je povinen uvést správně registrační údaje, zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.alzbetinobchudek.cz dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Každá objednávka je závazná.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Při třetí objednávce Vám poskytneme 5% slevu na zakoupené zboží. Pokud budete chtít této slevy využít je nutné se při každém nákupu zaregistrovat ! Systém Vám sám slevu poskytne. U nezaregistrovaných zákazníků nelze slevy využít.

 

3. Ceny zboží:

Všechny ceny jsou včetně DPH a jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky.
Ke každé objednávce Vám zašleme spolu se zbožím doklad o koupi.

Pro zákazníky ze Slovenské Republiky jsou ceny při konečné objednávce přepočítány na EUR.

Každá objednávka je závazná ( Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40 / 1964 Sb. ) dle našich obchodních podmínek.

V případě nevyzvednutí zásilky na dobírku si prodejce vyhrazuje požadovat od zákazníka částku 145,-kč na pokrytí nákladů spojených s poštovními náklady.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.

 

4. Odstoupení od zboží:

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, kontaktuje prodejce, že žádá odstoupení od smlouvy, uvede číslo objednávky a jméno. Uvedené zboží zašle zpět v uvedené lhůtě 14 dnů (nebo  kterou mu stanoví prodejce ) za těchto podmínek: zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, nesmí být ušpiněné a s kompletními doklady. Po obdržení vráceného zboží vrátí  prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku.
V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Vrácené zboží musí obsahovat originální doklad o koupi ! Náklady na přepravné a balné hradí kupující a nebudou mu vráceny. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.
V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu par. 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit.( poškozený nebo neúplný obsah )

 

5. Dodací lhůty:

Dodací lhůta u zboží skladem je 5 pracovních dnů.
Dodací lhůta u zboží, které není na skladě je 14 pracovních dnů. V případě, že bude zboží u dodavatele vyprodané dodací lhůta bude delší. O tomto Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky. V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat v dohodnuté lhůtě, má právo prodávající od kupní smlouvy odstoupit a taktéž kupující může kupní smlouvu zrušit, pokud nebude chtít počkat na dodání zboží.

 

6. Reklamace:

Kupující je povinen si bezbrostředně při převzetí zboží překontrolovat a pokud shledá poškozený obal nebo poškození zboží sepsat s dopravcem záznam o způsobené škodě. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady.
Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, máte nárok na výměnu nebo vrácení zboží. Kontaktujte nás prosím telefonicky nebo emailem.
Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení způsobené jejím užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulaci, nejčastěji pádu nebo uskladněním. Záruka se taktéž nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k použití, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu než byl určen.
V případě poškození zboží přepravcem probíhá reklamace dle reklamačního řádu daného přepravce. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5 pracovních dnů od obdržení zboží o oprávněnosti reklamace a o dalším postupu.
V případě oprávnění reklmace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.
Součástí reklamace je doklad o zaplacení a popis vady zboží.Při případné reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží zaslané k nám na dobírku nebude přijato a bude vráceno zpět kupujícímu.

 

7. Závěrečné ustanovení:

Jako provozovatelé e-shopu se zavazujeme, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetímu subjektu či zneužity ke komerčním účelům.
Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí se všemi ustanoveními obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky.

 

 

8. Ochrana osobních údajů 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Zatloukal IČ 4720972100 se sídlem Těšetice 101, 783 46 Těšetice (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Těšetice 101, 783 46 Těšetice

email: info@kvetiny-dekorace-svicky.cz

telefon: +420 585 000 032

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (UPgates) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 


Copyright © 2024 Alžbětin obchůdek • info@kvetiny-dekorace-svicky.cz • Programming FOLDINA.cz